News


IMG_20220408_0004IMG_20220408_0005IMG_20220408_0006IMG_20220407_0006


Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

item_project


На 21 април 2018 г. влезе в сила новият Регламент (ЕС) 2016/ 426 за газовите уреди. Регламент (ЕС) 2016/ 426 (GAR) заменя старата Директива за газовите уреди 2009/142/EC (GAD). Оценяването на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво, трябва да се извършва съгласно новия регламент. След 21 април 2018 г. всички сертификати, издадени по старата газова директива вече няма да бъдат валидни.

На 30 април 2018 г. излезе официалното разрешение на „ИТЕМ Консулт” ЕООД да извършва оценяване на съответствието на уреди, захранвани с газово гориво, съгласно новия Регламент (ЕС) 2016/ 426 като прилага следните модули:

  • Модул В: ЕС Изследване на типа;
  • Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали;
  • Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството;
  • Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта;
  • Модул G: Съответствие въз основа на провека на единичен продукт.

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_113064


Нотифицираният орган NB 1837 „ИТЕМ Консулт” е в процедура за разширяване на дейността по оценяване на съответствието на газови уреди и съоръжения под налягане. Успешно приключи проверката на място от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) във връзка с подадени заявки за разширяване на обхвата на издадени разрешения за оценяване на съответствието по Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на съоръжения под налягане и Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на газовите уреди. Направление „Оценяване на съответствието” е оценено за компетентност и способност да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието:

-по НСИОС на съоръжения под налягане – „Осигуряване качеството на производство – Модул D” и „Пълно осигуряване на качеството – Модул Н”;

-по НСИОС на газови уреди – „ЕО Деклариране на съответствието с типа – осигуряване качеството на производство”.


Изпитвателната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” получи нотификация от Европейската комисия за първоначално изпитване на типа – оценка и проверка на експлоатационните показатели на устройства за отопление по Система 3 съгласно Регламент 305/2011 – Строителни продукти. Компетентността на Лабораторията за изпитване е оценена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за изпитване на отоплителни уреди на твърди и течни горива (в сгради) за оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, отговарящи на следните европейски технически спецификации: EN 12809:2001; EN 12815:2001; EN 13229:2001; EN 13240:2001; EN 14785:2006; EN 15250:2007
Reglament 305

Разрешение


През месец септември успешно приключи проверката на „ИТЕМ Консулт” ЕООД, гр. София за установяване на компетентността и на способността на Изпитвателната лаборатория да изпълнява заявената процедура за оценяване на строителни продукти, за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) №305/2011г. на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в система за оценяване на съответствието „3”, съгласно Директивата за строителните продукти (CPD).

Задълженията на изпитвателната лаборатория по тази процедура включват първоначално изпитване на типа на продукта по едно или няколко съществени изисквания.

При първоначалното изпитване на типа се определят експлоатационните стойности на характеристиките на продукта, свързани с едно или няколко съществени изисквания към строежите.

Изпитването на образеца се извършва по методите, определени в съответните технически спецификации, като се изпитват всички определени характеристики на продукта, които осигуряват дадено съществено изискване.

При система за оценяване на съответствието „3” отговорността за първоначално изпитване на типа на продукта в съответствие с правилата, регламентирани в техническата спецификация, е на производителя. Производителят има задължение да осигури представителни образци за продукта, който ще пуска на пазара.

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) носи отговорност за всички действия при изпитването на продукта и издаване на протокол от първоначално изпитване на типа съгласно правилата, определени в настоящата процедура.

След приключване на изпитването изпитвателната лаборатория издава протокол от първоначално изпитване на типа на продукта. Протоколът се регистрира във входящо-изходящ дневник (регистър) и се предоставя на производителя.

При положителни резултати въз основа на протокола(-ите) от първоначално изпитване на типа, производителят има право да издава декларация за съответствие и да поставя маркировка за съответствие, в случай, че произвежданият от него продукт съответства на хармонизирана техническа спецификация (EN или ETA).

Очакваме обявяването на нотификацията ни в NANDO по Регламент (EC) № 305/2011. След официалното включване в базата данни на Европейската комисия (NANDO) Нотифицираната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” ЕООД ще извършва оценяване на съответствието на устройства за отопление по Система 3 в изпълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.

Оценяването на съответствието на строителните продукти по смисъла на НСИСОССП означава да се установи и декларира от независим компетентен орган съответствието на продуктите с изисквания, определени в директиви на ЕС, национални наредби, стандарти, технически одобрения и нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.

Оценяването на съответствието на строителните продукти е потвърждение, че те са годни за употреба, притежават подходящи характеристики за безопасност на строежите, в които се вграждат, монтират, поставят или инсталират и удовлетворяват съществените изисквания към тях в експлоатационния им срок.


През месец септември успешно приключи проверката на „ИТЕМ Консулт” ЕООД, гр. София за установяване на компетентността и на способността на Изпитвателната лаборатория да изпълнява заявената процедура за оценяване на строителни продукти, за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) №305/2011г. на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в система за оценяване на съответствието „3”, съгласно Директивата за строителните продукти (CPD).

Задълженията на изпитвателната лаборатория по тази процедура включват първоначално изпитване на типа на продукта по едно или няколко съществени изисквания.

При първоначалното изпитване на типа се определят експлоатационните стойности на характеристиките на продукта, свързани с едно или няколко съществени изисквания към строежите.

Изпитването на образеца се извършва по методите, определени в съответните технически спецификации, като се изпитват всички определени характеристики на продукта, които осигуряват дадено съществено изискване.

При система за оценяване на съответствието „3” отговорността за първоначално изпитване на типа на продукта в съответствие с правилата, регламентирани в техническата спецификация, е на производителя. Производителят има задължение да осигури представителни образци за продукта, който ще пуска на пазара.

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) носи отговорност за всички действия при изпитването на продукта и издаване на протокол от първоначално изпитване на типа съгласно правилата, определени в настоящата процедура.

След приключване на изпитването изпитвателната лаборатория издава протокол от първоначално изпитване на типа на продукта. Протоколът се регистрира във входящо-изходящ дневник (регистър) и се предоставя на производителя.

При положителни резултати въз основа на протокола(-ите) от първоначално изпитване на типа, производителят има право да издава декларация за съответствие и да поставя маркировка за съответствие, в случай, че произвежданият от него продукт съответства на хармонизирана техническа спецификация (EN или ETA).

Очакваме обявяването на нотификацията ни в NANDO по Регламент (EC) № 305/2011. След официалното включване в базата данни на Европейската комисия (NANDO) Нотифицираната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” ЕООД ще извършва оценяване на съответствието на устройства за отопление по Система 3 в изпълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.

Оценяването на съответствието на строителните продукти по смисъла на НСИСОССП означава да се установи и декларира от независим компетентен орган съответствието на продуктите с изисквания, определени в директиви на ЕС, национални наредби, стандарти, технически одобрения и нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.

Оценяването на съответствието на строителните продукти е потвърждение, че те са годни за употреба, притежават подходящи характеристики за безопасност на строежите, в които се вграждат, монтират, поставят или инсталират и удовлетворяват съществените изисквания към тях в експлоатационния им срок.