News


След успешно кандидатстване за разрешение и съответствие с изискванията на чл. 10 ал. 1 от ЗТИП и Наредбите за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане и газови уреди, „ИТЕМ Консулт” ЕООД (NB 1837)получи през м. януари 2015г.:

- Заповед № А-95/22.01.2015г. от ДАМТН за разширен обхват на Разрешение № 039-ОС/21.04.2006 г. за оценяване съответствието на съоръжения под налягане с прилагане на следните процедури:

  • Осигуряване качеството на производството –модул D

Процедура за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, чрез оценка и одобрение на система по качеството за производството, крайния контрол и изпитванията, прилагана от производител на съоръжения под налягане. Системата по качеството (СК) трябва да осигурява съответствието на тези съоръжения с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа или в сертификата за изследване на проекта и приложимите изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане;

  • Пълно осигуряване на качеството-модул Н

Процедура за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане чрез оценка и одобрение на система по качеството при проектиране, производство, краен контрол и изпитвания, прилагана от производител на съоръжения под налягане. Системата по качеството (СК) трябва да осигурява съответствието на  съоръженията под налягане с приложимите изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане.

A-95

и

-Заповед № А-94/22.01.2015г. от ДАМТН за разширен обхват на Разрешение № 040-ОС/30.05.2006 г. за оценяване съответствието на газови уреди с прилагане на следната процедура:

  • ЕО Деклариране на съответствието на типа – осигуряване качеството на производството

„ЕО Деклариране на съответствието на типа – осигуряване качеството на производството” е процедура за оценяване на съответствието на газови уреди чрез оценка и одобрение на система по качеството, прилагана от производител на газови уреди. Системата по качеството (СК) трябва да осигурява съответствието на тези уреди с типа, описан в сертификата за „ЕО изследване на типа” и приложимите изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на газови уреди. Процедурата се прилага при първоначално одобряване и последващи надзори на системата по качеството на даден производител, за да се докаже, че се спазват и поддържат условията, при които тя е била одобрена.

A-94

 


Нотифицираният орган NB 1837 „ИТЕМ Консулт” е в процедура за разширяване на дейността по оценяване на съответствието на газови уреди и съоръжения под налягане. Успешно приключи проверката на място от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) във връзка с подадени заявки за разширяване на обхвата на издадени разрешения за оценяване на съответствието по Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на съоръжения под налягане и Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на газовите уреди. Направление „Оценяване на съответствието” е оценено за компетентност и способност да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието:

-по НСИОС на съоръжения под налягане – „Осигуряване качеството на производство – Модул D” и „Пълно осигуряване на качеството – Модул Н”;

-по НСИОС на газови уреди – „ЕО Деклариране на съответствието с типа – осигуряване качеството на производство”.


Изпитвателната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” получи нотификация от Европейската комисия за първоначално изпитване на типа – оценка и проверка на експлоатационните показатели на устройства за отопление по Система 3 съгласно Регламент 305/2011 – Строителни продукти. Компетентността на Лабораторията за изпитване е оценена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за изпитване на отоплителни уреди на твърди и течни горива (в сгради) за оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, отговарящи на следните европейски технически спецификации: EN 12809:2001; EN 12815:2001; EN 13229:2001; EN 13240:2001; EN 14785:2006; EN 15250:2007
Reglament 305

Разрешение


През месец септември успешно приключи проверката на „ИТЕМ Консулт” ЕООД, гр. София за установяване на компетентността и на способността на Изпитвателната лаборатория да изпълнява заявената процедура за оценяване на строителни продукти, за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) №305/2011г. на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в система за оценяване на съответствието „3”, съгласно Директивата за строителните продукти (CPD).

Задълженията на изпитвателната лаборатория по тази процедура включват първоначално изпитване на типа на продукта по едно или няколко съществени изисквания.

При първоначалното изпитване на типа се определят експлоатационните стойности на характеристиките на продукта, свързани с едно или няколко съществени изисквания към строежите.

Изпитването на образеца се извършва по методите, определени в съответните технически спецификации, като се изпитват всички определени характеристики на продукта, които осигуряват дадено съществено изискване.

При система за оценяване на съответствието „3” отговорността за първоначално изпитване на типа на продукта в съответствие с правилата, регламентирани в техническата спецификация, е на производителя. Производителят има задължение да осигури представителни образци за продукта, който ще пуска на пазара.

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) носи отговорност за всички действия при изпитването на продукта и издаване на протокол от първоначално изпитване на типа съгласно правилата, определени в настоящата процедура.

След приключване на изпитването изпитвателната лаборатория издава протокол от първоначално изпитване на типа на продукта. Протоколът се регистрира във входящо-изходящ дневник (регистър) и се предоставя на производителя.

При положителни резултати въз основа на протокола(-ите) от първоначално изпитване на типа, производителят има право да издава декларация за съответствие и да поставя маркировка за съответствие, в случай, че произвежданият от него продукт съответства на хармонизирана техническа спецификация (EN или ETA).

Очакваме обявяването на нотификацията ни в NANDO по Регламент (EC) № 305/2011. След официалното включване в базата данни на Европейската комисия (NANDO) Нотифицираната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” ЕООД ще извършва оценяване на съответствието на устройства за отопление по Система 3 в изпълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.

Оценяването на съответствието на строителните продукти по смисъла на НСИСОССП означава да се установи и декларира от независим компетентен орган съответствието на продуктите с изисквания, определени в директиви на ЕС, национални наредби, стандарти, технически одобрения и нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.

Оценяването на съответствието на строителните продукти е потвърждение, че те са годни за употреба, притежават подходящи характеристики за безопасност на строежите, в които се вграждат, монтират, поставят или инсталират и удовлетворяват съществените изисквания към тях в експлоатационния им срок.


Новина 10


Новинаgfghhjjgfggjf 999999


Новина 8


Новина 7


Новина 6


Новина 5