Лицензи и сертификати


1. Разрешение за оценяване на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгласно:

 • БДС EN 13240:2006, БДС EN 13240:2006/А2:2006 Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • БДС ЕN 14785:2006 Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни помещения. Изисквания и методи за изпитване;
 • БДС EN 13229:2006, БДС EN 13229:2006/А1:2006, БДС EN 13229:2006/А2:2006, БДС EN 13229:2006/АС:2006 Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива. Изисквания и методи за изпитване;
 • БДС EN 12815:2006, БДС EN 12815:2006/А1:2006, БДС EN 12815:2006/АС:2006 Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване;
 • БДС EN 12809:2006, БДС EN 12809:2006/А1:2006, БДС EN 12809:2006/АС:2006 Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания и методи за изпитване;
 • БДС EN 15250:2007 Уреди на твърдо гориво бавно отделящи топлина. Изисквания и методи за изпитване

Разрешение

2. Разрешение от ДАМТН № 038 – ОС/21.04.2006 г. за оценяване на съответствието на съдове под налягане със съществените изисквания към тях, като прилага следните процедури за оценяване на съответствието по чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдове под налягане:

 • „Изследване на типа” – съгласно Приложение № 1 от Наредбата;
 • „Проверка на продукта” – съгласно Приложение № 2 от Наредбата;
 • „Производствен контрол с надзор на крайното оценяване” – съгласно Приложение № 3 от Наредбата;
 • „Експертиза на техническото досие” – съгласно чл. 24, т. 1, буква „а”

На основание чл. 18 от ЗТИП ДАМТН определа на „ИТЕМ Консулт” ЕООД идентификационен № 034
3. Разрешение от ДАМТН № 039 – ОС/21.04.2006 г. за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане по чл. 63 от наредбата, посочени в заверения списък, неразделна част от разрешението, със съществените изисквания към тях, като прилага следните процедури за оценяване на съответствието:
За категория II:

 • „Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване – Модул А1”

За категория III:

 • „Изследване на типа – Модул В”
 • „Изследване на проекта – Модул В1”
 • „Съответствие с типа – Модул С1”
 • „Проверка на продукта – Модул F”

За котегория IV:

 • „Изследване на типа – Модул В”
 • „Проверка на продукта – Модул F”
 • „Проверка на единичен продукт – Модул G”

3.1. Заповед № А-95/22.01.2015 г. от ДАМТН – гр. София за разширен обхват на Разрешение № 039-ОС/21.04.2006 г. за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане с прилагане на следните процедури:

 • “Осигуряване на качеството на производството – модул D”, съгласно приложение № 15 от Наредбата;
 • “Пълно осигуряване на качеството – модул Н”, съгласно приложение № 21 от Наредбата.

A-95

На основание чл. 18 от ЗТИП ДАМТН определа на „ИТЕМ Консулт” ЕООД идентификационен № 034
4. Разрешение от ДАМТН № 040 – ОС/30.05.2006 г. за оценяване на съответствието на групите продукти, посочени в заверения списък, неразделна част от разрешението, като лице за оценяване на съответствието, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с ПМС № 250/05.11.2003 г., обн., ДВ, бр. 100/14.11.2003 г., изм. ДВ бр. 24/21.03.2006 г., като прилага процедурите за оценяване на съответствието по чл. 34 от същата наредба:

 • „ЕО изследване на типа” – Приложение № 1
 • „ЕО деклариране на съответствието с типа” – Приложение № 2
 • „ЕО проверка на продукта” – Приложение № 5
 • „ЕО проверка на единичен продукт” – Приложение № 6

4.1. Заповед № А-94/22.01.2015 г. от ДАМТН – София за разширен обхват на Разрешение № 040-ОС/30.05.2006 г. за оценяване на съответствието на газови уреди с прилагане на следната процедура:

 • “ЕО деклариране на съответствието на типа – осигуряване качеството на производството”, съгласно приложение № 3 от Наредбата

A-94

На основание чл. 18 от ЗТИП ДАМТН определа на „ИТЕМ Консулт” ЕООД идентификационен № 034
5. Уведомление от ДАМТН – Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“ към разрешения № 040-ОС/30.05.2006г., 039 – ОС/21.04.2006 г., 038-ОС/21.04.2006 г., че във връзка с издадените разрешения за оценяване съответствието на газови уреди, съоръжения под налягане и съдове под налягане, и след потвърдена нотификация, Европейската комисия е определила на „ИТЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД идентификационен № 1837
6. Разрешение от ДАТН № 036 – ОС/19.12.2012 г.за оценяване на съответствието на:
Котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива с номинална мощност от 4 до 400 kW;
Корпуси на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива с номинална мощност от 4 до 400 kW, проектирани да бъдат монтирани с горелки и
Горелки, проектирани да бъдат монтирани към корпуси на котли,
Съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие, обн., ДВ, бр. 56/29.06.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 97/11.11.2008 г. като прилага следните процедури за оценяване на съответствието по чл. 7 от същата наредба:

 • „Изследване на типа – модул В“ /Приложение № 2 от Наредбата/ и
 • „Съответствие с типа – модул С“ /Приложение № 3 от Наредбата/

След потвърдена нотификация, Европейската комисия е определила на „ИТЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД идентификационен № 1837

7. Лиценз от ДАМТН № 226/20.04.2006 г.за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност:

 • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0.05 МРа
 • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС
 • Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0.05 МРа над нормалното атмосферно налягане
 • Стационарно монтирани метални съдове за флуиди от Група 2, работещи при свъхналягане от 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200 оС, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000
 • Метални съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Метални стационарни съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от Група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от – 130 оС, както и апаратите, непосредствено свързани с тях – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др., на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Съдове за хладилни уредби, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Стационарно монтирани съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0.6 МРа и гореща вода с температура над 110 оС, на които произведението на максимално допустимото налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 110оС до 250 оС или с налягане над 0.6 МРа до 1.6 МРа включително
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда от 250оС до 350 оС или с налягане над 1.6 МРа до 4.0 МРа включително
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 350оС до 450 оС или с налягане над 4.0 МРа до 8.0 МРа включително
 • Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях
 • Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ
 • Ацетиленови стационарни генератори с работно налягане, по-високо от 0.05 МРа, на които произведението от налягането в мегапаскали и обема в кубични диаметри е не по-голямо от числото 30
 • Ацетиленови генератори с работно налягане, по-ниско от 0.05 МРа
 • Бутилкови захранващи инсталации за ацетилен
 • Метални тръбопроводи за ацетилен от станции, генератори или бутилкови захранващи инсталации

8. Лиценз от ДАМТН № 392/28.06.2007 г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност:

 • Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 2 при свръхналягане до 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200оС, на които произведението на обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000
 • Стационарно монтирани съдове, рботещи с флуиди от група 1 при свръхналягане до 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200оС, на които произведението на обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 50
 • Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции
 • Транспортируеми съоръжения под налягане, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID, с изключение на автоцистерни и жп цистерни, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID
 • Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от – 130оС, както и апаратите, непосредствено свързани с тях – топлообменници на разделителните колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др.
 • Съдове за хладилни уредби
 • Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове
 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 мм и по-голям и с температура на транспортираната среда над 115оС до 250оС или с налягане над 0.07 МРа до 1.6 МРа включително
 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 мм и по-голям и с температура на транспортираната среда от 250оС до 350оС или с налягане над 1.6 МРа до 4.0 МРа включително
 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 мм и по-голям и с температура на транспортираната среда от 350оС до 450оС или с налягане над 4.0 МРа до 8.0 МРа включително

9. Лиценз от ДАМТН № 504/02.04.2008 г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повешена опасност:

 • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях

10. Удостоверение № С053/09.05.2006 г., че „ИТЕМ Консулт“ е вписан в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен №С053, като лице, което извършва „Поддържане, ремантиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове“