Лицензи и сертификати


“ИТЕМ Консулт” ЕООД притежава нотификация от Европейската комисия с идентификационен номер 1837 за оценка на съответствието на продукти както следва:

1. Регламент 305/2011 – “Оценка на съответствието на строителни продукти”

 •  EN 13240:2006 –  Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи на изпитване;
 • ЕN 14785:2006 –  Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни помещения. Изисквания и методи за изпитване;
 •  EN 13229:2006 –  Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива. Изисквания и методи за изпитване;
 •  EN 12815:2006 – Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване;
 •  EN 12809:2006 –  Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания и методи за изпитване;
 •  EN 15250:2007  - Уреди на твърдо гориво бавно отделящи топлина. Изисквания и методи за изпитване

2. Директива 2014/29/ЕС – “Оценка на съответствието на обикновени съдове под налягане”

 • “ЕС Изследване на типа – Модул В”
 • “Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитване на съда – Модул С1″
 • “Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с пнадзор на проверка на съда на случайни интервали – Модул С2″
 • “Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол – Модул С”

3.Директива 2014/68/ЕС  - “Оценка на съответствието на Съоръжения под налягане”

 • “Модул А2: Вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжения под налягане на случайни интервали”
 • “Модул В: ЕС изследване на типа- изследване на типа произведен продукт”
 • “ЕС Процедура за оценка на материал”
 • “Модул В: ЕС изследване на типа – изследване на проекта на типа”
 • “Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали”
 • “Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на съоръжението под налягане”
 • “Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт”
 • “Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения за съоръжения под налягане”
 • “Одобрение на процедура за изпълнение на неразглобяеми съединения за съоръжения под налягане”
 • “Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството”
 • “Модул Н: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството”

4.Регламент 2016/426/ЕС ”  - Оценка на съответствието на газови уреди и устройства”

 • “Модул В: Изследване на типа – изследване на типа произведен продукт”
 • “Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали”
 • “Модул D: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта”
 • “Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта”
 • “Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт”

5.Директива 2009/125/ЕС – Изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението”

Котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива с номинална мощност от 4 до 400 kW

Корпуси на котли за гореща вода, предназначени за работа с мощност от 4 до 400 kW, проектирани да бъдат монтирани с горелки и горелки, проектирани да бъдат монтирани към корпуси на котли.

 • “ЕО изследване  на типа – модул В”
 • “Съответствие с типа – модул С”

6. Лиценз от ДАМТН № 226/20.04.2006 г.за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност:

 • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0.05 МРа
 • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС
 • Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0.05 МРа над нормалното атмосферно налягане
 • Стационарно монтирани метални съдове за флуиди от Група 2, работещи при свъхналягане от 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200 оС, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000
 • Метални съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Метални стационарни съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от Група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от – 130 оС, както и апаратите, непосредствено свързани с тях – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др., на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Съдове за хладилни уредби, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Стационарно монтирани съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0.6 МРа и гореща вода с температура над 110 оС, на които произведението на максимално допустимото налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 110оС до 250 оС или с налягане над 0.6 МРа до 1.6 МРа включително
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда от 250оС до 350 оС или с налягане над 1.6 МРа до 4.0 МРа включително
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 350оС до 450 оС или с налягане над 4.0 МРа до 8.0 МРа включително
 • Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях
 • Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ
 • Ацетиленови стационарни генератори с работно налягане, по-високо от 0.05 МРа, на които произведението от налягането в мегапаскали и обема в кубични диаметри е не по-голямо от числото 30
 • Ацетиленови генератори с работно налягане, по-ниско от 0.05 МРа
 • Бутилкови захранващи инсталации за ацетилен
 • Метални тръбопроводи за ацетилен от станции, генератори или бутилкови захранващи инсталации

7. Лиценз от ДАМТН № 392/28.06.2007 г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност:

 • Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 2 при свръхналягане до 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200оС, на които произведението на обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000
 • Стационарно монтирани съдове, рботещи с флуиди от група 1 при свръхналягане до 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200оС, на които произведението на обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 50
 • Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции
 • Транспортируеми съоръжения под налягане, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID, с изключение на автоцистерни и жп цистерни, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID
 • Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от – 130оС, както и апаратите, непосредствено свързани с тях – топлообменници на разделителните колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др.
 • Съдове за хладилни уредби
 • Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове
 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 мм и по-голям и с температура на транспортираната среда над 115оС до 250оС или с налягане над 0.07 МРа до 1.6 МРа включително
 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 мм и по-голям и с температура на транспортираната среда от 250оС до 350оС или с налягане над 1.6 МРа до 4.0 МРа включително
 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 мм и по-голям и с температура на транспортираната среда от 350оС до 450оС или с налягане над 4.0 МРа до 8.0 МРа включително

8. Лиценз от ДАМТН № 504/02.04.2008 г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повешена опасност:

 • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях

9. Удостоверение № С053/09.05.2006 г., че „ИТЕМ Консулт“ е вписан в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен №С053, като лице, което извършва „Поддържане, ремантиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове“