За нас


„ИТЕМ Консулт” ЕООД е създадена през 2001 г. като дъщерна фирма на „ИТЕМ Инженеринг” АД.
Предметът на дейност на дружеството включва:

 • Маркетингови проучвания, изследване и изпитване на топлотехнически съоръжения и съдове под налягане
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Сертифициране на продукти
 • Оценка на съответствието на газови уреди и съоръженията под тях
 • Посредничество
 • Комисионна дейност

„ИТЕМ Консулт” е нотифициран орган за оценка на съответствието на продуктите със съществени изисквания по Наредбите за газови уреди /Директива 90/396/ЕЕС/, съдове под налягане /Директива 87/404/ЕЕС/ и съоръжения под налягане /Директива 97/23/ЕС/, котли за гореща вода – Директива 92/42/ЕС с идентификационен номер от ДАМТН – Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“1837

В структурата на „ИТЕМ Консулт” е включена Изпитвателна лаборатория за топлотехнически и сертификационни изпитвания, акредитирана съгласно ISO 17025:2006

В структурата на „ИТЕМ Консулт” е включено и звено за технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Звеното е лицензирано от ДАМТН да осъществява технически надзор на:

 • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0.05 МРа
 • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС
 • Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0.05 МРа над нормалното атмосферно налягане
 • Стационарно монтирани метални съдове за флуиди от Група 2, работещи при свръхналягане от 1.6 МРа и температура на стените на съда до 200 оС, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000
 • Метални съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Метални стационарни съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от Група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от – 130 оС, както и апаратите, непосредствено свързани с тях – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др., на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Съдове за хладилни уредби,на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100
 • Стационарно монтирани съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0.6 МРа и гореща вода с температура над 110 оС, на които произведението на максимално допустимото налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 110оС до 250 оС или с налягане над 0.6 МРа до 1.6 МРа включително
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда от 250оС до 350 оС или с налягане над 1.6 МРа до 4.0 МРа включително
 • Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 350оС до 450 оС или с налягане над 4.0 МРа до 8.0 МРа включително
 • Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти
 • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях
 • Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ
 • Ацетиленови стационарни генератори с работно налягане, по-високо от 0.05 МРа, на които произведението от налягането в мегапаскали и обема в кубични диаметри е не по-голямо от числото 30
 • Ацетиленови генератори с работно налягане, по-ниско от 0.05 МРа
 • Бутилкови захранващи инсталации за ацетилен
 • Метални тръбопроводи за ацетилен от станции, генератори или бутилкови захранващи инсталации