За нас


„ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД е водеща фирма в проектирането, доставката, узаконяването, пуска и настройката на:

 • Парни и водогрейни котли
 • Котли- утилизатори
 • Котли, работещи с отработено масло – Clean Burn /www.cleanburn.com/
 • Топлообменници Euroheat /www.euroheat.co.rs/
 • Тръбопроводи за пара и гореща вода – ниско и високо налягане
 • Термична деаерация и химводоочиска на водата за ТЕЦ и АЕЦ
 • Промишлени и отоплителни котелни централи
 • Отопление и вентилация на промишлени обекти и жилищни сгради
 • Складови стопанства за вода, мазут, нафта, втечнени газове, взривоопасни и други видове газове и флуиди
 • Газоснабдителни станции за пропан-бутан и метан, в т.ч. инсталации за промишлени и битови нужди;
 • Магисрални газопроводи
 • Газоразпределителни станции и газопроводни инсталации за промишлеността и бита
 • Пречиствателни станции за вода и въздух
 • Пещи и сушилни
 • Инсталации за очистване на димни газове от серни окиси
 • Съоръжения за АЕЦ в т.ч. биологична защита, транспортно-технологично оборудване /шлюзове, херметични хидрозатвори, контейнери и др./, топлообменно оборудване, съоръжения под налягане, подлежащи на технически надзор и др.
 • Лентови и верижни транспортни съоръжения за химията и енергетиката
 • Автоматизация на енергийни и промишлени обекти

Фирмата притежава дългогодишен опит в проектантско-конструкторски, консултантски, производствени, монтажни, инженерингови и сертификационни дейности и услуги.