Сертификация на продукти/СЕ/


Като нотифициран орган NB1837 ИТЕМ Консулт ЕООД извършва оценяване на съответствието на:

-Съоръжения под налягане – Директива 97/23/ЕС:

 • Съоръжения под налягане
 • Тенджери под налягане
 • Принадлежности за осигуряване на безопасност
 • Спомагателни средства към съдове под налягане
 • Преносими пожарогасители и бутилки за дихателни апарати
 • Съоръжения под налягане и устройства с изключение на преносими пожарогасители и бутилки за дихателни апарати
 • Компоненти за водни и газови устройства за потушаване на огън и системи за гасене
 • Съоръжения под налягане и устройства от категория ІІ, ІІІ, ІV като част от инсталации, работещи с втечнен природен газ и вода
 • Съоръжения под налягане и устройства от категория ІІ, ІІІ, ІV като част от хладилни инсталации
 • Оценяване на съответствието на предпазните вентили, предназначени/монтирани към стационарни съдове за складиране на втечнен природен газ (LPG)
 • Оценяване на съответствието на “херметически затворени”
 • компресори, използвани в хладилни системи
 • Съоръжения под налягане, които са посочени в 1.1, 1.3 и 1.4 от Чл. 3 и устройства съгласно 2.2 и 2.3 от Чл. 3, изработени от феритни материали при температура на стената от -40°C до 250°C, или от аустенитни материали при температура на стената от – 200°C to 300°C , прилагайки изчислителен метод в съответствие с първия абзац от 2.2.3(а) от Чл. І на директивата, или метод на проектиране в съответствие с 2.2.4 от Приложение І в комбинация с първия абзац на 2.2.3(а)
 • Съоръжения под налягане и устройства, определени в Чл.1 (на директивата) с приложение изключително за пожарни, с изключение на съоръжения под налягане, които работят с огън или се загряват по друг начин, водещи до опасност от прегряване

-Съдове под налягане – Директива 2009/105/ЕС:

 • Обикновени съдове под налягане

-Газови уреди – Директива 2009/142/ЕС;

 • Газови уреди
 • Преносимо къмпинг оборудване, съдържащо втечнен природен газ
 • Предпазни устройства, уреди за настройка, устройства за управление, лъчисти тръби и подобни, генератори за горещ въздух
 • Съоръжения с газови горелки
 • Газови горелки
 • Газови уреди за загряване на храна за големи кетъринг предприятия:

- устройства за нагряване на пространство/въздуха

- уреди за температурен контрол на храни

 • Нагревателни уреди както следва

- устройства за нагряване на въздуха

- уреди за температурен контрол на храни

 • Лъчисти нагреватели с горелка, но без вентилатор
 • Мобилни лъчисти нагреватели с нажежаване
 • Нагревателни тела за газови горелки (фитинги)

-Котли за гореща вода – Директива 92/42/ЕС:

 • Котли за гореща вода предназначени за работа с течни или газообразни горива с номинална мощност от 4 до 400 kW
 • Корпуси на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива с номинална мощност от 4 до 400 kW проектирани да бъдат монтирани с горелки
 • Горелки проектирани да бъдат монтирани към корпуси на