Технически надзор


Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

  • лиценз № 226 от 25.04.06 г. издаден от ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност както следва:

-Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа.

-Котли водогрейни работещи при температура на нагрятата вода до 110 ºС.

-Съдове, работещи с неотровни, неразяждащи и взривоопасни среди при налягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в МРа не превишава числото 50.

-Съдове, работещи с отровни, разяждащи и взривоопасни среди при налягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в МРа не превишава числото 1000.

-Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции.

-Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на неотровни, не разяждащи и взривобезопасни среди, които се намират подналягане периодично при тяхното изпразване.

-Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130 ºС, а така също и апаратите, непосредствено свързани с тях-топлообменници на разпределителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др.

-Съдове за хладилни уредби.

-Контейнери за съхранение и транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

-Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване на отоплителни инсталации, уредби или газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

-Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и температура на транспортираната среда над 115°С до 250°С или с налягане над 0,05 MPa до 1,6 MРa.

-Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm до 108 mm и температура на транспортираната среда от 250°С до 450°С или налягане над 1,6МРа до8,0 MРa.

-Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm до 76 mm и температура на транспортираната среда 450°С и по-високаили налягане над 8,0 MРa.

-Съоръжения и тръбопроводи предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

-Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и обществено обслужващи сгради.

-Съоръжения и инсталации лабораторни газови.

- Уреди газови за туризъм.

-Генератори ацетиленови стационарни с работно налягане по-високо от 0,05 МРа, на които произведението от обема в dm3 и налягането в МРа е не по-голямо от числото 50.

  • лиценз № 392 от 28.06.07 г. издаден от ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност както следва:

-Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и максималното допустима налягане в мегапаскали не превишава числото 4000.

-Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и максималното допустима налягане в мегапаскали не превишава числото 50.

-Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции.

-Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на флуиди от група 2, които се намират подналягане периодично при тяхното изпразване.

-Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130 ºС, както и апаратите, непосредствено свързани с тях-топлообменници на разпределителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др.

-Съдове за хладилни уредби.

-Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

-Стационарно монтирани бутилки за съхранение на сгъстени, втечнени или разтворени подналягане газове.

-Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и температура на транспортираната среда над 115°С до 250°С или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa включително.

-Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 250°С до 350°С или с налягане над 1,6МРа до 4,0 MРa включително.

-Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 350°С до 450°С или с налягане над 4,0МРа до 8,0 MРa включително.

  • лиценз № 504 от 02.04.08 г. издаден от ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност – да осъществява технически надзор на разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях.