Монтажна и ремонтна дейност


  • Парни и водогрейни котли
  • Централи на твърдо, течно и газообразно гориво
  • Топлотехническо оборудване- топлообменници, паропрегреватели, бойлери, противоструйни апарати и др.
  • Системи за утилизация на отпадна топлина
  • Тръбопроводи за пара, вода, газ и други флуиди
  • Газопроводи
  • Промищлени и битови инсталации за метан и LPG
  • Електро, КИП и А на енергетични и топлотехнически обекти
  • Спомагателно-технологични системи
  • Химическо оборудване – системи за химическо очистване на вода, химическа деаерация

Газови инсталации

Отоплителни инсталации

Ремонт котел

Утилизация на топлина