За нас


ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГАД е наследник на „База за техническо развитие по котлостроене и химическо машиностроене” към котлостроителен завод „Георги Кирков” –гр. София. Създадена е на 23 април 1963 г.  с предмет на дейност проекто-конструкторска и научно-приложна дейност. От 1963 до 1991 г. предприятието е преструктурирано няколко пъти в рамките на Министерство на машиностроенето. През 1991 г. „ИТЕМ – Инженеринг” вече е водещ институт в областта на топлотехническото, енергетичното и химическото машиностроене. Със своята инженерингова дейност обслужва почти всички големи промишлени обекти в областта на енергетиката и химическата промишленост в страната като – ТЕЦ, АЕЦ, Химко-Враца, Нефтохим-Бургас, Химически заводи-Девня, Медодобивен комбинат-Пирдоп, МК Кремиковци „Тежко машиностроене”-Радомир и други обекти от национално значение. Като водеща в своя отрасъл фирмата е участвала активно в изграждането на най-големите заводи за тежко инвестиционно оборудване в България – ЗТМ Радомир, ЗХМ Плевен, ЗТМ Русе, ЗХМ Хасково и др.

През 1991г. фирмата се преобразува в еднолично акционерно дружество с ограничена отговорност – „ИТЕМ Инженеринг” АД. През 1997 г. фирмата е вписана в регистъра на търговските дружества на СГС.

„ИТЕМ Инженеринг” разполага с 2500 кв. м. покрита производствена площ. Предприятието реализира своята продукция не само в България, но и в страни като Русия, Полша, Индия, Германия, Чехия, Куба, Сърбия, Унгария, Турция, Италия и много други. В последните години „ИТЕМ Инженеринг” много успешно работи на вътрешния пазар в партньорство със западни фирми.

През 2001 г. е създадена фирмата „ИТЕМ Консулт” ЕООД като дъщерна фирма на „ИТЕМ Инженеринг” АД. Предметът на дейност на дружеството включва:

  • Маркетингови проучвания, изследване и изпитване на топлотехнически съоръжения и съдове под налягане
  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
  • Сертифициране на продукти
  • Оценка на съответствието на газови уреди и съоръжения
  • Посредничество
  • Комисионна дейност

През 2008 г. е създадено дружество с ограничана отговорностИТЕМ Солар”. Фирмата е с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и обслужване на слънчеви водогрейни инсталации.Използвайки дългогодишния опит на ИТЕМ в областта на топлотехниката, „ИТЕМ Солар” предлага на българския пазар иновативни решения за оползотворяване на слънчевата енергия.