News


IMG_20220408_0001 IMG_20220408_0002 IMG_20220408_0003IMG_20220407_0032


След успешно кандидатстване за разрешение и съответствие с изискванията на чл. 10 ал. 1 от ЗТИП и Наредбите за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане и газови уреди, „ИТЕМ Консулт” ЕООД (NB 1837)получи през м. януари 2015г.:

- Заповед № А-95/22.01.2015г. от ДАМТН за разширен обхват на Разрешение № 039-ОС/21.04.2006 г. за оценяване съответствието на съоръжения под налягане с прилагане на следните процедури:

  • Осигуряване качеството на производството –модул D

Процедура за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, чрез оценка и одобрение на система по качеството за производството, крайния контрол и изпитванията, прилагана от производител на съоръжения под налягане. Системата по качеството (СК) трябва да осигурява съответствието на тези съоръжения с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа или в сертификата за изследване на проекта и приложимите изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане;

  • Пълно осигуряване на качеството-модул Н

Процедура за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане чрез оценка и одобрение на система по качеството при проектиране, производство, краен контрол и изпитвания, прилагана от производител на съоръжения под налягане. Системата по качеството (СК) трябва да осигурява съответствието на  съоръженията под налягане с приложимите изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане.

A-95

и

-Заповед № А-94/22.01.2015г. от ДАМТН за разширен обхват на Разрешение № 040-ОС/30.05.2006 г. за оценяване съответствието на газови уреди с прилагане на следната процедура:

  • ЕО Деклариране на съответствието на типа – осигуряване качеството на производството

„ЕО Деклариране на съответствието на типа – осигуряване качеството на производството” е процедура за оценяване на съответствието на газови уреди чрез оценка и одобрение на система по качеството, прилагана от производител на газови уреди. Системата по качеството (СК) трябва да осигурява съответствието на тези уреди с типа, описан в сертификата за „ЕО изследване на типа” и приложимите изисквания на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на газови уреди. Процедурата се прилага при първоначално одобряване и последващи надзори на системата по качеството на даден производител, за да се докаже, че се спазват и поддържат условията, при които тя е била одобрена.

A-94

 


Нотифицираният орган NB 1837 „ИТЕМ Консулт” е в процедура за разширяване на дейността по оценяване на съответствието на газови уреди и съоръжения под налягане. Успешно приключи проверката на място от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) във връзка с подадени заявки за разширяване на обхвата на издадени разрешения за оценяване на съответствието по Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на съоръжения под налягане и Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на газовите уреди. Направление „Оценяване на съответствието” е оценено за компетентност и способност да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието:
-по НСИОС на съоръжения под налягане – „Осигуряване качеството на производство – Модул D” и „Пълно осигуряване на качеството – Модул Н”;
-по НСИОС на газови уреди – „ЕО Деклариране на съответствието с типа – осигуряване качеството на производство”.


Изпитвателната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” получи нотификация от Европейската комисия за първоначално изпитване на типа – оценка и проверка на експлоатационните показатели на устройства за отопление по Система 3 съгласно Регламент 305/2011 – Строителни продукти. Компетентността на Лабораторията за изпитване е оценена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за изпитване на отоплителни уреди на твърди и течни горива (в сгради) за оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, отговарящи на следните европейски технически спецификации: EN 12809:2001; EN 12815:2001; EN 13229:2001; EN 13240:2001; EN 14785:2006; EN 15250:2007.

Reglament 305


Headline 1