Нотификация на Изпитвателната лаборатория за топлотехнически изпитвания към „ИТЕМ Консулт” ЕООД


През месец септември успешно приключи проверката на „ИТЕМ Консулт” ЕООД, гр. София за установяване на компетентността и на способността на Изпитвателната лаборатория да изпълнява заявената процедура за оценяване на строителни продукти, за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) №305/2011г. на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в система за оценяване на съответствието „3”, съгласно Директивата за строителните продукти (CPD).

Задълженията на изпитвателната лаборатория по тази процедура включват първоначално изпитване на типа на продукта по едно или няколко съществени изисквания.

При първоначалното изпитване на типа се определят експлоатационните стойности на характеристиките на продукта, свързани с едно или няколко съществени изисквания към строежите.

Изпитването на образеца се извършва по методите, определени в съответните технически спецификации, като се изпитват всички определени характеристики на продукта, които осигуряват дадено съществено изискване.

При система за оценяване на съответствието „3” отговорността за първоначално изпитване на типа на продукта в съответствие с правилата, регламентирани в техническата спецификация, е на производителя. Производителят има задължение да осигури представителни образци за продукта, който ще пуска на пазара.

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) носи отговорност за всички действия при изпитването на продукта и издаване на протокол от първоначално изпитване на типа съгласно правилата, определени в настоящата процедура.

След приключване на изпитването изпитвателната лаборатория издава протокол от първоначално изпитване на типа на продукта. Протоколът се регистрира във входящо-изходящ дневник (регистър) и се предоставя на производителя.

При положителни резултати въз основа на протокола(-ите) от първоначално изпитване на типа, производителят има право да издава декларация за съответствие и да поставя маркировка за съответствие, в случай, че произвежданият от него продукт съответства на хармонизирана техническа спецификация (EN или ETA).

Очакваме обявяването на нотификацията ни в NANDO по Регламент (EC) № 305/2011. След официалното включване в базата данни на Европейската комисия (NANDO) Нотифицираната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” ЕООД ще извършва оценяване на съответствието на устройства за отопление по Система 3 в изпълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.

Оценяването на съответствието на строителните продукти по смисъла на НСИСОССП означава да се установи и декларира от независим компетентен орган съответствието на продуктите с изисквания, определени в директиви на ЕС, национални наредби, стандарти, технически одобрения и нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.

Оценяването на съответствието на строителните продукти е потвърждение, че те са годни за употреба, притежават подходящи характеристики за безопасност на строежите, в които се вграждат, монтират, поставят или инсталират и удовлетворяват съществените изисквания към тях в експлоатационния им срок.